Převody nemovitostí

Darovací smlouvy

Na základě darovací smlouvy dochází k bezplatnému převodu vlastnického práva k věci, případně k závazku dárce věc bezplatně převést, přičemž obdarovaný tuto nabídku přijímá.

Je-li předmětem daru nemovitá věc, musí být darovací smlouva písemná. Notář vám může darovací smlouvu, jejímž předmětem bude nemovitá věc, sepsat ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smluv sepsaných například advokátem veřejnou listinou.

Taková ujednání zapsaná v katastru nemovitostí dávají dárci jistotu, že bude moci věc dohodnutým způsobem užívat bez ohledu na to, zda vlastníkem bude obdarovaný nebo jiná osoba.

Darování mezi blízkými osobami uvedenými v zákoně nepodléhá dani z příjmu fyzických osob.

Kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat věc, která je předmětem koupě, kupujícímu, a umožnit mu k ní nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu.

Jedná-li se o koupi nemovité věci, kupní smlouva musí být písemná. Notář vám kupní smlouvu, jejímž předmětem bude nemovitá věc, může sepsat ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smluv sepsaných například advokátem veřejnou listinou.

To znamená, že v případě sporu může být u soudu použit stejnopis notářského zápisu jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených

Notář je povinen při sepisu kupní smlouvy postupovat nestranně, tedy jak prodávající, tak kupující mají záruku, že smlouva nebude jednostranně výhodná či nevýhodná pro jednu smluvní stranu.

Notář poučí prodávajícího i kupujícího o důsledcích ujednání obsažených ve smlouvě. Při sepisu kupní smlouvy můžete využít notářskou úschovu peněz, kdy kupující zašle peníze na účet notářské úschovy a poté, co je proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, notář vyplatí peníze prodávajícímu. Notářská úschova poskytuje jistotu jak prodávajícímu, tak kupujícímu. Pokud si i kupní smlouvu necháte sepsat notářem, je notářská úschova peněz výrazně finančně zvýhodněna

Notář vás poučí o dalších povinnostech souvisejících s prodejem nemovitých věcí, zejména o případech, kdy je nutno mít průkaz energetické náročnosti budovy, souhlasy orgánů veřejné moci a rovněž poskytne základní informace o daňových povinnostech.

Chcete-li mít jistotu, co týká splacení kupní ceny, poskytuje naše kancelář rovněž možnost úschovy kupní ceny. Principem úschovy je převedení kupní ceny nejprve na účet notářských úschov

Notář dále dohlédne na to, aby u katastrálního úřadu proběhl vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího a následně převede kupní cenu na účet prodávajícího.

S detaily této procedury Vás notář poučí při sjednávání smlouvy.

Obchodní korporace

Založení s. r. o.

Založení společnosti s ručením omezeným (s. r. o.) je v současnosti velice jednoduchý a nikterak nákladný proces, jež se dá snadno realizovat i na dálku z pohodlí domova. Pro standardní podnikání, kdy nebude existovat důvod, aby společnost měla základní kapitál vyšší jak 20 000 Kč, může být společnost plnohodnotně založena a zapsána do obchodního rejstříku během 24 hodin.

Založení akciové společnosti

Akciová společnost má složitější strukturu, její základní kapitál musí činit alespoň 2 000 000 Kč a je zakládána zpravidla pro kapitálově náročnější podnikatelské záměry.

Změny ve společnosti

Pokud máte společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost, ve které je třeba provést nějaké změny, jste u nás na správném místě a neváhejte nás kontaktovat.

Smlouvy o manželském majetkovém režimu

Předmanželská smlouva

Zákon připouští, aby smlouva o manželském majetkovém režimu byla uzavřena již před uzavřením manželství, je k ní však nutná forma veřejné listiny - notářského zápisu.
Taková smlouva se často nazývá smlouvou předmanželskou, i když zákon takový termín nepoužívá. Chtějí-li se snoubenci vyhnout problémům s budoucími majetkovými vztahy vyplývajícími ze společného jmění manželů, například s ohledem na rizika vyplývající z existujících pohledávek či podnikání jednoho z nich, mohou otázku manželského majetkového režimu vyřešit před uzavřením manželství.

Smlouva o zúžení společného jmění manželů

Pokud si manželé neujednají formou „předmanželské smlouvy“ jinak, okamžikem uzavření sňatku jim vznikne společné jmění manželů, do kterého automaticky začnou nabývat majetek stejně tak jako pohledávky.
Zúžením společného jmění manželů mohou manželé ze společného jmění vyjmout takto do něho nabyté movité i nemovité věci a stanovit, že nově se stane jejich výlučným vlastníkem jen jeden z nich. Uvedenou smlouvou se mohou manželé také dohodnout, že věc, kterou si teprve chystají pořídit, se nestane součástí společného jmění, ale bude výlučným vlastnictvím jen jednoho z manželů.
Rovněž mohou takto vyloučit ze společného jmění závazky a to již existující nebo v budoucnu vzniklé.
Rádi vám poradíme a připravíme příslušnou smlouvu přesně dle vašich potřeb.

Smlouva o rozšíření společného jmění manželů

Smlouvou o rozšíření společného jmění manželů, která vyžaduje formu veřejné listiny - notářského zápisu, mohou manželé učinit součástí společného jmění movitý i nemovitý majetek, který je ve výlučném vlastnictví jednoho z nich, případně v jejich podílovém spoluvlastnictví.
Rozšíření společného jmění se může týkat všeho, co nabyl před uzavřením manželství do výlučného vlastnictví jeden z manželů (případně i oba do podílového spoluvlastnictví), nebo některý (nebo oba) z manželů za trvání manželství, ale takovým způsobem, pro který zákon stanoví výjimku (nejčastěji tak půjde o majetek získaný z dědictví či darování).
Takto nabyté věci zpravidla nejsou součástí společného jmění. Aby se staly součástí společného jmění, je potřeba společné jmění o tyto věci rozšířit.
Rádi vám poradíme a připravíme příslušnou smlouvu přesně dle vašich potřeb.

Dědictví

Notář je jako soudní komisař pověřen soudem k vyřízení pozůstalosti.

Je to jediný případ, kdy si pro notářskou službu nemůžete notáře vybrat. Notáři je vyřízení pozůstalosti přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování.

Notář JUDr. Jiří Pražák je Okresním soudem v Prachaticích pověřen jako soudní komisař k provádění úkonů v řízení o dědictví po zůstavitelích, jejichž poslední trvalý pobyt byl na území okresu Prachatic a kteří se narodili 1. - 15. dne v měsíci a dále dne 31.10. a 31.12. V případě dodatečného projednání dědictví je dědický spis přidělen soudnímu komisaři, který prováděl původní řízení.

Postup dědického řízení:

  • Po vystavení úmrtního listu matričním úřadem, je tento zaslán příslušnému soudu podle posledního pobytu zůstavitele (zemřelého). Přidělení dědického spisu konkrétnímu notáři - soudnímu komisaři se děje na základě pevně daného rozvrhu, a to z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování.
  • Po obdržení spisu je notářem pozván vypravitel pohřbu uvedený na úmrtním listu k předběžnému šetření za účelem zjištění okruhu dědiců a rozsahu majetku, který bude předmětem dědictví. Vypravitel pohřbu má povinnost dostavit se k předběžnému šetření i v případě, že zůstavitel nezanechal žádný majetek.

K jednání je třeba předložit:

  • osobní údaje všech dětí zůstavitele nebo jiných v úvahu přicházejících dědiců (jméno, příjmení, rodné číslo, popř. datum narození, adresu a telefonické spojení),
  • doklady o zůstavitelově majetku a dluzích, především vkladní knížky, výpisy z účtu, technický průkaz k vozidlu, doklady o účasti v obchodních společnostech a družstvech, doklad o nákladech pohřbu, úvěrové smlouvy, u družstevního bytu nájemní smlouvu,
  • případnou závěť zůstavitele čti jinou listinu pro případ smrti,
  • listy vlastnictví vyhotoví notářská kancelář.

Při předběžné šetření notář předá účastníku jednání v případě, že zůstavitel vlastnil nemovitost, kopii výpisu z listu vlastnictví za účelem zajištění ocenění. Hodnotu nemovité věci je možné doložit znaleckým posudkem, popř. též odborným vyjádřením realitní kanceláře. V dědickém řízení se vždy vychází z obvyklé ceny věci k datu úmrtí zůstavitele. Obvyklou cenou lze rozumět cenu, za kterou by se v místě a čase dala věc zpeněžit.

Po zjištění veškerých podkladů notář pozve účastníky, o nichž má důvodně za to, že jsou zůstavitelovi dědici, k projednání dědictví. V rámci tohoto jednání před notářem mimo jiné seznámí dědice s rozsahem majetku a dluhů zůstavitele a vyzve je k uzavření dědické dohody. Pro případ, že by se dědicové nedohodli, potvrdí nabytí dědictví podle dědických podílů.

Účastníkům nebo jejich zástupcům je poté doručeno usnesení o dědictví, a to při jednání samém do vlastních rukou nebo následně prostřednictvím datové schránky čti České pošty. Ode dne doručení poslednímu z účastníků počíná běžet 15-ti denní lhůta k podání odvolání.
Po uplynutí této lhůty nabývá usnesení právní moci. Účastníci se mohou rovněž práva na odvolání vzdát, a to kdykoliv po převzetí usnesení, tak zejména při jednáním samém.
Za předpoklad, že tak učiní všichni z účastníků, nezačne běžet lhůta k odvolání, ale usnesení nabývá právní moci ihned a účastníci si od notáře odnesou pravomocné usnesení o dědictví, kterým je dědické řízení ukončeno a kterým se mohou prokazovat jako dědici vůči třetím osobám.

Přepis nemovitého majetku na dědice po skončení dědického řízení zajistí u příslušného katastrálního úřadu notář.

Dědici nemovitosti vyplývá ze zákona povinnost nahlásit změnu vlastníka nemovitosti u příslušného finančního úřadu pro účely úhrady daně z nemovitosti, a to nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku po němž změna vlastníka nemovitosti nastala.
Ohledně oznámení změny vlastníka v případě ostatního majetku budou dědici notářem vyrozuměni při jednání.

Shora uvedený postup se neuplatní vždy shodně, ale může se lišit v konkrétní situaci případ od případu

Závěti

Závěť je jedním, ze zákonem upravených a nejčastěji užívaným pořízením pro případ smrti. Závěť je odvolatelný jednostranný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz.Nejjistějším způsobem pořízení závětí je sepsání závěti notářským zápisem.

Závěť má přednost před děděním ze zákona. Jestliže zůstavitel sepíše platnou závěť a pořídí v ní o celé své pozůstalosti, nedojde k dědění ze zákona. Pořízením závěti může zůstavitel předejít majetkovým sporům mezi dědici po jeho smrti.

Sepsání závěti notářem oproti jiným formám dává jistotu, že závěť bude mít ty důsledky, které pořizovatel zamýšlel a pozůstalost bude skutečně podle jeho vůle projednána. Originál závěti sepsané notářem zůstává vždy uložen u notáře a údaj, že závěť byla sepsána, notář zapisuje do elektronické Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky. V této evidenci jsou kromě závětí evidovány také dědické smlouvy, smlouvy o zřeknutí se dědického práva nebo povolání správce pozůstalosti.

Zůstavitel má právo závěť kdykoli zrušit. Závěť lze zrušit buď pořízením nové závěti, nebo odvoláním závěti. Odvolat závěť lze mlčky například zničením listiny anebo výslovným prohlášením o odvolání závěti učiněným v takové formě, jaká se vyžaduje pro pořízení závěti. Zvláštním případem odvolání závěti je vydání závěti pořízené ve formě notářského zápisu zpět pořizovateli.

Kromě závěti pro vás můžeme sepsat jakékoliv další listiny upravující majetkové poměry pro případ smrti, jakými jsou např. dědická smlouvy, listina o vydědění či smlouva o zřeknutí se dědického práva.

V případě zájmu o tuto službu si s vámi rádi dohodneme schůzku, na které vám poradíme, jak nejvhodněji pořídit o svém majetku pro případ smrti.

Další

Dále poskytujeme veškeré notářské služby mezi než patří zejména:

Ověřování podpisů a kopií

Výpisy z rejstříků (např. obchodního, rejstříku trestů, katastru nemovitostí atp.)

Sepis notářských zápisů s doložkou přímé vykonatelnosti

Sepis zástavních smluv

Sepis plných mocí

Změny a založení společenství vlastníků jednotek a družstev včetně bytových

Založení nadace a nadačního fondu

Založení svěřenského fondu

JUDr. Jiří Pražák

notář

Judr. Jiri prazak

Jiří se notářství věnuje již od roku 2006, kdy ještě jako student Právnické fakulty Univerzity Karlovy začal sbírat své zkušenosti v notářské kanceláři. Po dokončení magisterského studia v roce 2007 pak působil jako notářský koncipient a následně notářský kandidát v notářských kancelářích v Praze i v Českých Budějovicích. V rámci své bohaté praxe samostatného notáře, kterým se stal v roce 2014, se pak zaměřuje především na oblast práva obchodních společností, dědického práva, práva k nemovitostem, stejně tak jako práva manželského a rodinného. Ve své agendě se pak věnuje zejména složitějším případům změn obchodních společností, jejich přeměn, jakož i oblasti práva družstev a společenství vlastníků jednotek, s nimiž má bohaté zkušenosti. V řízeních o pozůstalosti preferuje lidský přístup a účastníkům tohoto řízení se snaží podat pomocnou ruku v hledání vzájemného konsenzu.

Ve volném čase se věnuje rodině a sportu. Mezi jeho nejoblíbenější sporty patří cyklistika, lyžování a lední hokej, kterému se od dětství věnoval jako hráč a poté i více než dvanáct let jako rozhodčí.

Mgr. Jakub Filip

Notářský koncipient

Mgr. jakub filip

Jakub je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V našem týmu začal působit ihned po dokončení studia v roce 2020. Ve své profesní praxi se zaměřuje především na oblast obchodního práva, ve kterém poskytuje klientům komplexní právní služby počínaje samotným založením všech typů obchodní společností, přes jejich změny až po jejich likvidaci a zrušení. Jakub se rovněž věnuje aktuálním trendům souvisejícím s elektronizací notářství, notářským zápisům na dálku a veškeré činnosti s tímto související. Do našeho týmu tak přispívá pracovitostí a spolehlivostí. Jakýkoliv nový případ je pro něho výzvou, kterou rád zdolává.

Volný čas tráví na kole, které je jeho koníčkem i vášní. Pokud jej kvůli nepřízni počasí nepotkáte na kole, spatříte jej pravděpodobně na běžkařské trati.

Marta Kuklová

Notářská tajemnice

person

Marta se věnuje notářské činnosti již od samotného založení svobodného notářství v roce 1993. Po složení odborných zkoušek se tak již po roce své praxe stala notářskou tajemnicí a tuto činnost vykonává dodnes. Je tak velkou oporou svým mladším kolegům. Příklad jim tak dává zejména svou pečlivostí, pracovitostí a odpovědností. V rámci svého působení v notářské kanceláři se věnuje zejména právu dědickému a oblasti práva nemovitostí, ale s ohledem na svou mnohaletou praxi je možné se na ni obrátit prakticky s jakoukoliv otázkou z notářské činnosti.

Ve svém volném čase se věnuje zejména zahradničení, pečení a rodině.

JUDr. Petra Kuchařová

Notářská koncipientka

person

Petra je nejmladším členem našeho týmu. Zkušenosti v oblasti notářství sbírala již od pátého ročníku svého studia na Západočeské univerzitě v Plzni. Jako notářská koncipientka se u nás Petra věnuje celému spektru notářské činnosti. Především se pak zabývá oblastí dědického práva, práva k nemovitostem, obchodního práva, ale i práva manželského a rodinného. Svěřené činnosti věnuje maximální pozornost, je svědomitá a všemu novému se velice rychle učí.

Volný čas tráví cestováním a poznáváním vzdálených částí světa. Kromě toho se ráda věnuje vaření a zkoušení nových receptů.

Pavla Müllerová

Notářská tajemnice

person

Pavla je v našem týmu již od roku 2020. Ačkoliv před příchodem do notářské kanceláře vedla po mnoho let rodinný podnik se sportovním zbožím, velice rychle se přeorientovala na oblast práva a stala se tak platným členem našeho týmu. Pavla je velice přátelská a stále optimisticky naladěná. Má však ráda, když věci fungují a v kanceláři vládne pořádek. V rámci svého působení v notářské kanceláři má na starost zázemí kanceláře, komunikaci s klienty, přípravnou činnost pro dědická řízení a agendu obchodních společností. Její hlavní motivací je kvalitně odvedená práce.

Svůj volný čas ráda tráví ježděním na kole, jakož i dalšími sportovními aktivitami a cestováním.

Spojme se

Zodpovíme Vám všechny dotazy...

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.

Notářská kancelář v srdci Českých Budějovic

Nabízíme kompletní spektrum notářských služeb v Českých Budějovicích a Prachaticích nebo vzdáleně prostřednictvím videokonference.

staticky obrazek hero

Nabízíme veškeré notářské služby

Převody nemovitostí
Převody nemovitostí, darovacích a kupních smluv včetně zřizování věcných břemen a vypracování návrhu pro Katastr nemovitostí
staticky obrazek klice
staticky obrazek dokument
Smlouvy o manželském majetkovém poměru
Předmanželské smlouvy, smlouvy o rozšíření, zúžení společného jmění manželů, či zavedení režimu oddělených jmění
Obchodní korporace
Zakládání, změny nebo likvidace s.r.o. a akciových společností
staticky obrazek dokument
Dědictví
Z pozice soudního komisaře Okresního soudu v Prachaticích
staticky obrazek dokument
A další
Závěti, notářské úschovy, ověření podpisů, pořízení opisu listiny, zápis do evidence skutečných majitelů a další..

Ceník

Naše ceny se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif).

Cenu daného úkonu na vyžádání vždy sdělíme předem.

staticky obrazek

Zakládáte společnost?

Veškeré služby týkající se společností vyřídíte nyní i on-line. Vše se dozvíte na našem webu

Založení s. r. o.

Založíme Vám zcela novou společnost s ručením omezeným přesně podle potřeb Vašeho podnikání.

Založení akciové společnosti

Akciová společnost je vhodnou formou společnosti pro podnikání spíše větších rozměrů.

Změny

ve společnostech

Máte s. r. o. nebo akciovou společnost a potřebujete provést jakékoli změny ve společnosti?

Seznamte se s námi

Náš tým se skládá z profesionálů v oboru

JUDr. Jiří Pražák

staticky obrazek jiri prazak

Mgr. Jakub Filip

staticky obrazek jakub filip

Marta Kuklová

staticky obrazek osoba 3

JUDr. Petra Kuchařová

staticky obrazek osoba 4

Pavla Müllerová

staticky obrazek osoba 5

Kontakt

JUDr. Jiří Pražák

Notářská kancelář

736 232 215

380 601 055

notar@notarprazak.cz

IČO: 02345382

DIČ: CZ8211301252

BÚ: 2109834470/2700 (UniCredit Bank)

Adresa

staticky obrazek mapa

Krajinská 35/1, České Budějovice 37001

Úřední hodiny

Čtvrtek

8:00–16:00

Pátek

8:30–12:00

Polední pauza každý den

12:00–13:00

Ostatní dny jsme k dispozici online nebo osobně v kanceláři v Prachaticích.